logo graphic

ᐊᖏᕐᕋᑦᓴᓕᐅᓚᐅᖅᑕ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ (NIHAP)

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᓴᖅᑮᓇᓱᒃᐸᑦ ᑎᒥᖓᓂᒃ NIHAP?


ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓄᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑮᔭᖃᖅᓯᒪᕗᑦ 2019 ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐋᖓᓂᒃ ᐊᓯᖏᑕᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᑎᒥᐅᓲᓂᒃ. ᐊᑖᒍᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᑖᒍᑦ, ᒪᑐᐃᖓᕕᐅᔪᒍᑦ ᓴᖅᑮᓂᒻᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕆᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᒻᒧᑦ – ᐃᓄᖏᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓴᓇᔭᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓄᖏᓄᑦ.

construction worker walking on site
construction worker using drill

ᑖᔅᓱᒪ NIHAP ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᑦ


ᓄᓇᕗᑦ ᓵᙵᔭᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓐᓂᒻᒧᑦ ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᒻᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓐᓄᐋᖏᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᒋᐊᖓᑕ ᐃᓱᓕᔾᔪᑖᓂ ᐊᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᒫᓐᓇ. NIHAP ᖃᓄᑦᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᓐᓗ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᓖᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᑕᕝᕙᙵᑲᐅᑎᒋ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᑭᓱᓂᒃ ᐱᓂᐊᒻᒪᑦ NIHAP ᑕᒪᑐᒧᖓ?


ᑎᒥᖓᑦ NIHAP ᓴᖅᑮᔭᖃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐅᑎᑦ ᐃᓗᖏᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑑᑎᓛᑦ ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᖁᓇᒋᑦ ᓄᓇᕘᓪᓗ ᐃᓄᖏᑕ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑐᕆᐋᓕᖏᑦ ᑎᑭᑕᐅᒪᓕᓪᓗᑎᒃ.

construction worker cutting wood
NIHAP report cover

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑖ (NIHAP)

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑖ (NIHAP)

ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᑐᖅ ᒪᐃ 2022

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑖ (NIHAP)

Infographic

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᖔᕐᑐᓂ


ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒡᓗᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

NTI logo QIA logo KIA logo KIA logo AKAC logo
QC logo Sakku logo Kitikmeot logo Nunasi logo

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ – ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑐᓴᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂ

ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑭᑦ


1-833-852-0211

angirratsaliulauqta@tunngavik.com

ᑐᕌᕈᑎᖓ: Angirratsaliulauqta,
Nunavut Tunngavik Inc
P.O. Box 638 Iqaluit, NU X0A 0H0

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.