ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ


ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑐᓴᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑭᑦ


1-833-852-0211

angirratsaliulauqta@tunngavik.com

ᑐᕌᕈᑎᖓ: Angirratsaliulauqta,
Nunavut Tunngavik Inc
P.O. Box 638 Iqaluit, NU X0A 0H0

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᓗᒋ ᐸᕐᓇᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄ ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᖓᓗ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧ:


Tunngavik

@nunavuttunngavik

@NTunngavik

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᖔᕐᑐᓂ


ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒡᓗᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

NTI logo QIA logo KIA logo KIA logo AKAC logo
QC logo Sakku logo Kitikmeot logo Nunasi logo