ᑭᓲᖕᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ (NIHAP)?

ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᖅ ᐊᓯᔾᔩᕐᔪᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓗᐊᓪᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ (NTI) ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (RIA) ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥᒃ ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.


ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ

ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕝᕕᐊᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᓪᓗ.

ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ

ᐃᑲᔫᑕᐅᕗᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᕕᒃᑐᐃᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦᑕ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᑎᑭᐅᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑦ $56 ᒥᓕᐊᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᔾᔨᕋᒃᓴᐅᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ

ᓄᑖᙳᖅᑎᑕᐅᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᕌᖓᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂᒃ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ.

ᓄᑖᖅ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᓗᐊᓪᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᒃ.

ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ:


ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᒧᑦ

ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᑭᑭᑎᒋᐊᕐᔫᒥᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ

ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᒫ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ

ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᓂ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᑦ

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᓂᒃ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᖔᕐᑐᓂ


ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒡᓗᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

NTI logo QIA logo KIA logo KIA logo AKAC logo
QC logo Sakku logo Kitikmeot logo Nunasi logo